Телебачення від TRINITY-TV Телебачення на всіх пристроях від нашого партнера TRINITY-TV
Те­ле­ба­чен­ня від на­шо­го парт­не­ра TRI­NI­TY-TV (за тех­но­ло­гією ОТТ -O­ver the Top)- це біль­ше 150 ка­на­лів в циф­ро­вій якос­ті, дос­туп­них до пе­рег­ля­ду на те­ле­ві­зо­рі і ноут­бу­ці, план­ше­ті і смарт­фо­ні! Під­бір­ка ка­на­лів в HD-я­кос­ті, дос­туп до філь­мів та се­ріа­лів "кі­но­зал", прог­ра­ми пе­ре­дач для кож­но­го ка­на­лу, пе­рег­ляд ми­ну­лих пе­ре­дач. Ди­віть­ся са­мі рей­тин­го­ві ук­раїнсь­кі та за­ру­біж­ні те­ле­ка­на­ли різ­ної те­ма­ти­ки: ін­фор­ма­цій­ні, роз­ва­жаль­ні, спор­тив­ні, му­зич­ні, ди­тя­чі та ін­ші!
Заяв­ки на підк­лю­чен­ня прий­мають­ся за но­ме­ром: +38 (093) 251-13-13; +38 (096) 951-13-13.
Та­ри­фи:
Оп­ла­та пос­лу­ги спи­суєть­ся з Ва­шо­го ба­лан­су кож­но­го 1-го чис­ла.
Спи­сок ка­на­лів "Ба­зо­вый" - 110 ка­на­лів
... далі
Якість Юлайнс Якість Юлайнс
Від­по­від­но до рі­шен­ня НКРЗ від 24.12.2013 № 849 мають бу­ти опуб­лі­ко­ва­ні нас­туп­ні по­каз­ни­ки якос­ті:
Про якість пос­лу­ги дос­ту­пу до Ін­тер­не­ту:
Нор­мо­ва­ний час усу­нен­ня пош­код­жень те­ле­ко­му­ні­ка­цій­ної ме­ре­жі та від­нов­лен­ня дос­ту­пу до пос­луг зі вс­та­нов­ле­ни­ми зна­чен­ня­ми по­каз­ни­ків якос­ті. Від­со­ток ра­хун­ків, на які бу­ли от­ри­ма­ні звер­нен­ня від спо­жи­ва­чів що­до їх не­ко­рект­нос­ті (неп­ра­виль­нос­ті). Від­со­ток звер­нень що­до ор­га­ні­за­цій­них ас­пек­тів обс­лу­го­ву­ван­ня. Від­со­ток звер­нень що­до тех­ніч­них ас­пек­тів обс­лу­го­ву­ван­ня. Від­со­ток реєст­ра­цій, які від­по­ві­дають нор­мам за ча­сом реєст­ра­ції в ме­ре­жі. Від­со­ток не­за­до­віль­них з єд­нань за швид­кіс­тю пе­ре­да­чі да­них. Від­со­ток ус­піш­них реєст­ра­цій у ... далі
Ремонтні роботи Увага! 06.04.2016 р . Буде проведено позачергове обслуговування серверів, взв'язку з чим не буде доступу до мережі інтернет! Приносимо свої вибачення! Дата та час проведення робіт з 23:00 06.04.2016 по 8:00 07.04.2016 р.
далі
Увага змінюються тарифні плани Згідно публічного договору про надання телекомунікаційних послуг, Інтернет провайдер ЮЛАЙНС повідомляє про незначне підвищення тарифів на послуги доступу до мережі Інтернет з 1 квітня 2015 року.
Та­ри­фи бу­де збіль­ше­но для кор­по­ра­тив­них та біз­нес або­нен­тів:
та­риф "200грн Біз­нес" до ці­ни 220грн
Про­си­мо з ро­зу­мін­ням пос­та­ви­тись до ви­му­ше­них кро­ків ком­па­нії. У ра­зі ви­ник­нен­ня мож­ли­вос­ті, Ін­тер­нет про­вай­дер ЮЛАЙНС не­відк­лад­но здійс­нить пе­рег­ляд та­риф­ної по­лі­ти­ки в сто­ро­ну змен­шен­ня.
Де­та­лі за те­ле­фо­ном (093) 251-13-13 (096) 951-13-13
Дя­кує­мо, що Ви з на­ми!
далі

Створення сайту - v7.net.ua
 
Всі права захищені 2017 - © ПП Юлайнс