ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання телекомунікаційних послуг

 

Приватне підприємство «ЮЛАЙНС» (надалі - Виконавець), керуючись статтею 633 Цивільного кодексу України, оприлюднює зміст цього Публічного договору про надання телекомунікаційних послуг та пропонує прийняти (акцептувати) цей Договір - оферту необмеженому колу юридичних та фізичних осіб (надалі  -  Абонентам).

 

1.  ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 

1.1. Публічна оферта - приведена нижче інформація, яка є офіційною пропозицією (офертою) будь-якій юридичній чи фізичній особі  -  Абоненту укласти договір про надання телекомунікаційних послуг. Вказана оферта є публічним договором приєднання, тобто згідно зі статтями 633, 634 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів та не можуть бути змінені другою стороною договору. Згідно зі статтями 638, 642 Цивільного кодексу України, якщо сторона згодна з умовами (акцепту) даної оферти, вона повинна надати свої реквізити та провести оплату послуг. В такому випадку договір вважатиметься укладеним.

 

1.2. Договір - договір про надання телекомунікаційних послуг доступу до мережі Інтернет, укладений між Виконавцем і Абонентом на умовах Публічної оферти в момент акцепту Абонентом її умов (надалі-Договір).

 

1.3. Послуга - послуга доступу до мережі Інтернет, яка надається Виконавцем Абонентові (надалі – Послуга).

 

1.4. Мережа Інтернет - мережа передачі даних яка побудована, експлуатується та знаходиться у власності Виконавця є частиною всесвітньої інформаційної мережі.

 

1.5. Абонент - юридична та фізична особа, резидент України яка уклала з Виконавцем та належним чином виконує Договір на умовах, що містяться в публічній оферті.

 

1.6. Устаткування Абонента - комп’ютер, ноутбук, роутер, абонентська антена і т.п.

 

1.7. Акцепт - повне й беззастережне прийняття Абонентом умов публічної оферти та приєднання до Договору.

 

1.8.  Оферта  - пропозиція укласти договір на пропонованих умовах.

 

1.9. Особовий рахунок Абонента - рахунок у біллінговій системі Виконавця, на якому фіксуються авансові платежі Абонента та суми коштів, що утримані (списані) з даних платежів як плата за надану Послугу. Особовий рахунок має унікальний ідентифікатор.

 

1.10. ВЕБ-сайт Виконавця - сервер Виконавця, на якому знаходиться вся необхідна інформація для використання Послуги. ВЕБ - сайт Виконавця розміщений та доступний в мережі Інтернет за адресою: http://ulines.net.ua

 

1.11. Особистий кабінет – web-сторінка на WEB-сайті Виконавця, яка містить статистичну інформацію про обсяг отриманої Абонентом Послуги, поточний стан його Особового рахунку та іншу інформацію. Доступ в Особистий кабінет здійснюється за допомогою устаткування Абонента в зоні дії Послуги за адресою: http://stat.ulines.net.ua

 

1.12. Тарифи - перелік Послуг, які надаються Виконавцем, їх опис та порядок формування їхньої вартості.

 

2.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 2.1. Усі права й обов'язки від імені Виконавця покладені на ПП «ЮЛАЙНС»

 

2.2. Ця пропозиція адресована всім юридичним та фізичним особам, які бажають скористатися Послугою і мають технічну можливість одержання Послуги, укласти Договір з Виконавцем про надання послуги доступу до мережі Інтернет в порядку передбаченому розділом 4 цього публічного Договору. 

 

2.2.1. Під технічною можливістю розуміється знаходження Абонента в зоні дії Послуги і використання для доступу до Послуги налаштованого устаткування Абонента й програмного забезпечення. Налаштування програмного забезпечення й устаткування Абонента здійснюється Абонентом самостійно.

 

2.3. Всі зміни й доповнення до публічної оферти публікуються на WEB-сайті Виконавця в порядку, зазначеному у цьому Договорі.

 

2.4. Всі умови публічної оферти є обов'язковими як для Абонента так і для Виконавця. Перед початком користування Послугою Абонент зобов'язаний ознайомитися з умовами публічної оферти, заповнити заяву на підключення та з’ясувати можливість підключення до мережі Інтернет.

 

2.5. Цей Договір ні в якому разі не може бути переоформлений на іншу особу (Абонента).

 

3.  ПРЕДМЕТ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ

 

 3.1. Абонент замовляє, а Виконавець надає на платній основі Послуги доступу до мережі Інтернет у відповідності з положеннями цього Договору-оферти при наявності технічних можливостей надання цих Послуг.

 

3.2. Сторони Договору визначили та погодили, що мінімально допустимою швидкістю передавання та приймання даних при наданні Послуги доступу до мережі Інтернет є швидкість від 1 Кбіт/сек.

 

3.3. Виконавець самостійно визначає перелік телекомунікаційних послуг та їх кількісні і якісні показники. Показники телекомунікаційних послуг, які надаються Виконавцем, відповідають встановленим нормативам у сфері телекомунікацій.

 

4.  УКЛАДАННЯ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ

 

 4.1. Договір про надання послуги доступу до мережі Інтернет укладається шляхом акцепту Абонентом цієї публічної оферти, яка містить всі істотні умови договору без підписання сторонами і без зазначення особистих даних Абонента.

 

4.2. Повним і беззастережним акцептом цієї публічної оферти згідно із статтею 642 Цивільного кодексу України є факт сплати грошової суми Абонентом, або перерахування грошової суми за Послугу з використанням інших платіжних засобів платіжних систем.

 

4.2.1. Після з’ясування можливості підключення, Абонент має можливість здійснити акцепт цієї публічної оферти.

 

4.2.2. Після здійснення акцепту цієї публічної Оферти, шляхом перерахування грошових коштів за послуги, Виконавець здійснює підключення Абонента до телекомунікаційної мережі Інтернет протягом п’ятнадцяти робочих днів.

 

4.3. Момент акцепту цієї публічної оферти, який визначений п.4.2., вважається моментом укладання Договору. Договір, укладений Абонентом за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному сторонами.

 

4.4. Абонент, що перерахував грошові кошти за Послугу вважається таким, що ознайомився і згоден з умовами цієї публічної оферти.

 

4.5. У випадку, якщо здійснено акцепт публічної оферти та не з’ясовано можливість підключення, чи/або така можливість відсутня, Виконавець повертає передплачені Абонентом кошти.

 

5.  ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ

 

5.1. До складу Послуги, згідно з цим Договором, не входить налаштування або діагностика устаткування Абонента, а також налаштування або діагностика програмного забезпечення, встановленого на устаткуванні Абонента.

 

5.2. Для одержання Послуги Абонентові необхідно мати устаткування з вбудованим  мережевим інтерфейсом Ethernet. У випадку відсутності в устаткуванні вбудованого мережевого інтерфейсу, Абонентові необхідно придбати та самостійно встановити його в модуль розширення, за його наявності.

 

5.3. Для встановлення з'єднання з мережею Інтернет Абонентові необхідно встановити зв'язок між своїм устаткуванням та мережевим обладнанням Виконавця. Устаткування Абонента автоматично отримує мережеві реквізити для доступу до мережі Виконавця.

 

5.4. Після встановлення з'єднання Абонентові для перегляду буде доступний WEB-сайт Виконавця.

 

5.5. Для одержання Послуги Абонентові необхідно „Зареєструватись” на WEB-сайті Виконавця.

 

5.5.1. Юридична або фізична особа має право прийняти оферту та стати Абонентом тільки під своїм ім’ям. Реєстрація під ім’ям іншої особи не допускається.

 

5.5.2. При реєстрації юридичної або фізичної особи-абонента повинні зазначатися дані:

 

        - облікове ім’я (логін);

 

        - пароль для входу в мережу;

 

        - контактну інформацію (адреса, телефон, e-mail)

 

5.5.3. Акцептуючи цю оферту Абонент стверджує, що вся вказана при реєстрації інформація є повною, правдивою та точною. Абонент самостійно несе відповідальність за достовірність та конфіденційність даних, вказаних ним при реєстрації.

 

5.6. Для закінчення отримання послуги Абонентові необхідно розірвати з’єднання з мережею Виконавця, або припинити використання Послуги.

 

6.  ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ВИКОНАВЦЯ

 

6.1. Виконавець зобов'язується:

 

6.1.1. З моменту укладання Договору надавати Абонентові Послугу за умови наявності на його Особовому рахунку позитивного балансу;

 

6.1.2. Передавати Інтернет-трафік Абонента до мережі Інтернет;

 

6.1.3. Надавати Абонентові в електронній формі, в режимі реального часу доступ до статистичної інформації про стан його Особового рахунка на WEB-сторінці Особистого кабінету Абонента;

 

6.1.4.  Розміщати на WEB-сайті Виконавця актуальну інформацію, необхідну Абонентові для одержання Послуги (адреси зон надання Послуги, умови надання Послуги, тарифи, інструкції, новини, у тому числі повідомлення про зміну та/або доповнення умов цієї публічної оферти й про зміну тарифів на надавану Послугу, відповіді на питання, що задаються найчастіше, і т.п.).

 

6.1.5. Вживати загальноприйняті технічні й організаційні заходи для забезпечення конфіденційності інформації, одержуваної або відправленої Абонентом. Доступ третіх осіб до інформації, одержуваної або відправленої Абонентом, забезпечується винятково згідно з чинним законодавством України;

 

6.1.6. Забезпечувати конфіденційність облікової інформації Абонента;

 

6.1.7. Забезпечити якість надання Послуги в межах мережі передачі даних Виконавця відповідно до вимог чинних нормативних документів;

 

6.2. Виконавець має право:

 

6.2.1. В односторонньому порядку вносити зміни й доповнення до будь-яких пунктів цієї публічної оферти, а також змінювати тарифи за  Послугу з попереднім повідомленням Абонента через WEB-сайт Виконавця не менш ніж за 10 (десять) днів до дати набрання змінами чинності. Виконавець і Абонент визнають юридичну чинність зазначених у цьому пункті повідомлень.

 

6.2.2. У примусовому порядку припинити доступ Абонента до Послуги у випадку порушення Абонентом положень дійсної публічної оферти, а також у випадку надходження від правоохоронних органів офіційних повідомлень про протиправне використання Абонентом доступу до мережі Інтернет.

 

6.2.3. З метою ремонту устаткування й ліній зв'язку, технічного обслуговування устаткування і його модернізації, включаючи зміну схем маршрутизації трафіка в глобальну мережу Інтернет, у необхідних випадках проводити планові й позапланові перерви з повним або частковим обмеженням у наданні Послуги з попереднім повідомленням Абонента шляхом розміщення інформації про планований строк і тривалість перерви на WEB-сайті Виконавця. Проведення технічного обслуговування й ремонту здійснюється Виконавцем у години найменшого навантаження на мережу.

 

6.2.4. Здійснювати, відповідно до міжнародної практики, без будь-якого повідомлення Абонента ту або іншу фільтрацію або блокування адресного простору й припиняти доступ Абонента до тих або інших об'єктів, інформаційних ресурсів і послуг мережі Інтернет (адрес, мереж, серверів, телеконференцій, списків розсилання тощо) як в Україні, так і за кордоном. Обмеження доступу вводяться у випадку, якщо практика експлуатації відповідних ресурсів порушує загальноприйняті норми використання мережі Інтернет. Обмеження доступу стосується тільки адресації (доступності) і не означає порушення конфіденційності інформації Абонента.

 

7.  ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА АБОНЕНТА

 

7.1. Абонент зобов'язується:

 

7.1.1. Самостійно налаштувати устаткування, необхідне для користування Послугою;

 

7.1.2. При підключенні до мережі Інтернет використовувати тільки устаткування, що має документи про сертифікацію, видані в порядку, установленому законодавством України;

 

7.1.3. Самостійно та регулярно перевіряти наявність змін і доповнень у порядку надання Послуги.

 

7.1.4. Систематично, не рідше 1 разу на 7 (сім) календарних днів, перевіряти наявність повідомлень Виконавця на Сайті Виконавця, на сторінці Особового кабінету Абонента. Абонент приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення із будь-якими повідомленнями Виконавця на Сайті Виконавця, на сторінці Особистого кабінету Абонента.

 

7.1.5. Повідомляти Виконавця про відсутність Послуг, в тому числі внаслідок пошкодження Мережі Виконавця або збою обладнання Виконавця.

 

7.2. При користуванні Послугою Абонентові забороняється:

 

7.2.1. Використовувати Послугу в комерційних цілях, шляхом її перепродажу третім особам.

 

7.2.2. Передавати й розміщати в мережі Інтернет інформацію та програмне забезпечення, що містить комп'ютерні віруси або інші шкідливі компоненти.

 

7.2.3. Використовувати Послугу для масового розсилання не запитуваних адресатами повідомлень комерційного, агітаційного й іншого характеру (спам).

 

7.2.4. Без дозволу власника посилати, публікувати, передавати, відтворювати або поширювати за допомогою Послуги програмне забезпечення або інші матеріали та інформацію, повністю або частково захищені авторськими або іншими правами.

 

7.2.5. Відправляти по мережі Інтернет інформацію, розповсюдження, використання та володіння якою суперечить українському або міжнародному законодавству.

 

7.2.6. Використовувати мережу Інтернет для поширення матеріалів, що ображають людську гідність, пропагують насильство або екстремізм, розпалюють расову, національну або релігійну ворожнечу, обумовлені хуліганськими або шахрайськими мотивами.

 

7.2.7. Використовувати неіснуючі зворотні адреси при відправленні електронних листів за винятком випадків, коли використання якого-небудь ресурсу мережі Інтернет у явній формі дозволяє анонімність.

 

7.2.8. Здійснювати дії з метою зміни налагодження устаткування або програмного забезпечення Виконавця або інші дії, які можуть викликати збої в їхній роботі.

 

7.2.9. Здійснювати спроби несанкціонованого доступу до ресурсів мережі Інтернет, проведення або участь у спробах несанкціонованого доступу до мережевого обладнання інших користувачів (абонентів), мережевих атаках тощо.

 

7.3. Абонент має право вимагати необхідну й достовірну інформацію про Виконавця, статистику роботи в мережі Інтернет.

 

8.  ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

         8.1. Доступ до Послуги надається Виконавцем Абонентові тільки при позитивному балансі Особового рахунка Абонента.

 

8.2. Вартість Послуг визначається відповідно з тарифними планами, опублікованими на офіційному WEB-сайті Виконавця. Абонентська плата та ціни на Послуги вказуються у гривнях.

 

8.3. Абонент згодний з тим, що Виконавець своїми технічними засобами здійснює контроль стану Особового рахунка Абонента. З моменту утворення нульового балансу на Особовому рахунку Абонента, доступ до Послуги автоматично припиняється й може бути відновлений тільки після поповнення Особового рахунку з використанням інших платіжних засобів платіжних систем.

 

8.4. Оплата Послуги провадиться відповідно до діючих тарифів Виконавця шляхом списання коштів з Особового рахунка Абонента.

 

8.5. Тарифи на Послуги, встановлені Виконавцем, включають збори й податки, що діють на території України. Правила тарифікації визначаються Виконавцем самостійно.

 

8.6. Оплата Послуги здійснюється по тарифах, що діють на момент надання Послуги.

 

8.7.  У вартість пакету Послуг не включається доставка Абоненту необхідної документації (Акти приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт), податкові накладні тощо). Але для їх отримання Абоненту необхідно протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту Акцептування цього Договору, на умовах зазначених у розділі 4 цього Договору, з використанням мережевих реквізитів, виданих Абоненту після реєстрації,  заповнити необхідну заявку. Передача вказаних документів здійснюється Виконавцем безкоштовно через  Email Абонента.

 

8.8. Абонент самостійно несе відповідальність за вірність здійснюваних ним платежів. У разі зміни банківських реквізитів Виконавця вони публікуються на офіційному WEB-сайті Виконавця. З моменту публікації нових реквізитів, Абонент самостійно несе відповідальність за платежі, проведені за старими реквізитами.

 

8.9.  При безготівковому розрахунку факт оплати Послуги вважається підтвердженим, а особовий рахунок Абонента відкритим, після надходження відомостей з банку, в якому відкрито розрахунковий рахунок Виконавця, про зарахування коштів на рахунок Виконавця.

 

8.10. Припинення надання послуги та розірвання оферти не звільняє Абонента від оплати заборгованості.

 

9.  ПРИПИНЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПОСЛУГИ

 

9.1. Виконавець має право припинити доступ Абонента до Послуги при негативному балансі Особового рахунка Абонента.

 

9.2. Виконавець має право припинити доступ Абонента до Послуги, якщо Абонент залучений, або бере участь у діях, які Виконавець обґрунтовано вважає такими, що порушують правила й норми користування Послугою, викладені в цій публічній оферті, або такими, що порушують вимоги Постанови КМУ «Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», №720 від 09.08.2005 р.; Закону України "Про телекомунікації"  №1280-IV від 18 листопада 2003 р. та інших нормативних документів.

 

9.3. При припиненні доступу до Послуги внаслідок порушення Абонентом правил користування Послугою, зазначених у цій публічній оферті,  невикористаний залишок коштів на Особовому рахунку Абонента відшкодуванню або поверненню Абоненту не підлягає.

 

9.4. При припиненні доступу до Послуги Виконавець не несе відповідальність за повідомлення або неповідомлення будь-яких третіх осіб про позбавлення Абонента доступу до Послуги й за можливі наслідки, що можуть виникнути в результаті такого попередження або його відсутності.

 

10.  ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ

 

10.1. Претензії пред'являються Абонентом у письмовому вигляді й підлягають реєстрації у встановленому  Виконавцем порядку.

 

10.2. Претензії, пов'язані з ненаданням, несвоєчасним або неякісним наданням Послуг, приймаються протягом 10 календарних днів з моменту виникнення предмета претензії. Претензії, пред'явлені після закінчення зазначених строків, Виконавцем не розглядаються.

 

10.3. Розгляд претензій проводиться у встановлений чинним законодавством строк.

 

10.4. При відхиленні претензії повністю або частково, або неотриманні відповіді у встановлені для її розгляду строки, Абонент має право звернутися з позовом у судовий орган згідно з чинним процесуальним законодавством України.

 

11.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

11.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань згідно з чинним  законодавством України.

 

11.2. Виконавець не несе відповідальності:

 

11.2.1. за інформацію, поради, програмне забезпечення, самостійно отримані Абонентом через мережу Інтернет;

 

11.2.2. за будь-які витрати або збитки, які прямо або побічно виникли в результаті самостійного одержання Абонентом інформації й послуг через мережу Інтернет;

 

11.2.3.  за збитки, що виникли через несанкціонований доступ третіх осіб до ресурсів Абонента;

 

11.2.4. за збитки, нанесені Абонентові в результаті дії програмних продуктів, отриманих Абонентом за допомогою Послуги;

 

11.2.5. за прямі або непрямі збитки, заподіяні Абонентові в результаті використання або неможливості використання Послуги;

 

11.2.6. за якість Послуги - у випадках використання Абонентом несертифікованого устаткування та/або програмного забезпечення, а також при неправильному налаштуванні Абонентом програмного забезпечення і устаткування;

 

11.2.7. за нормальне функціонування й доступність окремих сегментів мережі Інтернет.

 

11.3. Виконавець не гарантує:

 

11.3.1. можливість інформаційного обміну з тими вузлами або серверами, які тимчасово або постійно недоступні через мережу Інтернет;

 

11.3.2. абсолютну безперебійність доступу до Послуги;

 

11.3.3. установлення з'єднання з мережею Інтернет на максимально можливій швидкості.

 

11.4. Абонент повністю відповідальний за зберігання персональних і облікових даних, та несе відповідальність за збитки, що можуть виникнути через їхнє несанкціоноване використання.

 

12.  ФОРС-МАЖОР

 

 12.1.Сторони звільняються від відповідальності у разі затримки виконання зобов’язання або невиконання своїх обов’язків за цим Договором, якщо вказані затримки чи невиконання виникли внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

 

12.2.До обставин непереборної сили належать: війна, страйки, пожежі, вибухи, повені, грози, магнітні бурі чи інші стихійні лиха; викрадення чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд, оголошення ембарго, інші дії чи бездіяльність органів влади та/або управління України чи інших країн, підприємств, установ, організацій, які безпосередньо впливають на виконання Сторонами їх обов’язків.

 

12.3.Сторони зобов’язані письмово, не пізніше 72 годин з моменту настання обставин непереборної сили, повідомити одна одну про настання таких обставин, якщо вони перешкоджають належному виконанню Договору. Підтвердженням настання обставин непереборної сили є офіційне підтвердження таких обставин Торгово-промисловою палатою України.

 

12.4.Якщо обставини, вказані в п.12.2. Договору, продовжують діяти впродовж 30 днів з часу їх виникнення, то будь-яка з Сторін має право повідомити у письмовій формі іншу Сторону про наміри розірвати Договір. Договір вважається розірваним по закінченні 30 днів після направлення письмово вказаного повідомлення, якщо воно не буде відкликане.

 

13.  СТРОК ДІЇ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ

 

13.1. Цей публічний Договір оферти набуває чинності з моменту його акцептування Абонентом та діє протягом строку, за який Абонентом здійснена передплата Послуг.

 

13.2. У разі внесення Абонентом, до закінчення строку дії Договору, оплати за Послугу на наступний розрахунковий період дія Договору продовжується автоматично на тих самих умовах, які зазначені у цьому Договорі.

 

13.3. З усіх питань, які не врегульовані в тексті цього Договору оферти, Сторони керуються чинним законодавством України.

 

14. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Приватне підприємство "ЮЛАЙНС"

ЄДРПОУ  37636845

р/р 26008060756021

ВФ ПАТ КБ “Приватбанк” м. Вінниця

МФО  302689

платник податку на прибуток на загальних підставах

адреса: 22109, Вінницька обл., Козятинський р-н, село Козятин, вул. Молодогвардійська, буд №84.

адреса для листування: 22100, Вінницька обл., Козятинський р-н, м. Козятин, вул. Вінниченка 3, оф 34.

Контактний телефон.: +38 (093) 251 13 13

E-mail: buh@ulines.net.ua